image.png

《单词火箭班单词精细讲解》9合1全能课,0基础→大学6500共1089节课。英语付建立老师把每个字母手把给你讲26个字母正确发音、笔画顺序+L1-L4共208个单词逐个讲解,48个超级音标元音+辅音+相关上百个核心单词有一次性全部学完!3500单词库逐词精讲单词裂变法快速记忆,牢记3500个核心词汇,扫除真题中陌生单词,重点提升阅读、写作能力!大学6500词精讲,大学四六级、考研、雅思核心单词逐词精讲。系统讲解了128个英语核心词根有例词有例句彻底讲透长难单词,猴急背单词破解超级难词让你一眨眼就能记住,好玩又好记!dy